Dette kan du forvente af vores bisiddere fra Skilsmisse- & Samlivskonsulenterne:

  • Vi støtter det enkelte barn og den enkelte forældre før, under og efter mødet med kommunen eller Statsforvaltningen.
  • Vi varetager det enkelte barns og den enkelte forældres overblik og tryghed igennem hele sagsforløbet.
  • Vi kan være behjælpelig med den indledende kontakt til myndighederne.

Vi deltager i møder med

  • Statsforvaltningen
  • Familieafdelingen
  • Socialcentre
  • Dagbehandlingscentre
  • Familiecentre
  • m.m.

Lovgivning for bisidder

§8. ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræs

entere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov”. Forvaltningsloven